Мъглявини

Мъглявините са космически облаци от газ и прах. С изобилието си от цветове
те са сред най-красивите космически обекти. Освен това те са и основни
градивни единици на Вселената. Мъглявините съдържат елементите, от които
се формират звездите и планетите. Те се простират на огромни разстояния. Размерите на много от тях надхвърлят десетки и стотици светлинни години,
което ги прави едни от най-големите обекти във галактиките. Астрономите
разделят мъглявините в пет основни групи: емисионни, отражателни, тъмни, планетарни и мъглявини остатъци от избухването на свръхнови. Емисионните
и отражателни мъглявини изглеждат мъгляви и са без ясно определена форма и структура, затова те често биват определяни и като дифузни.

Емисионни мъглявини – емисионните мъглявини са облаци от газ с много
висока температура и собствено излъчване. В тях са потопени горещи млади
звезди, които със своята радиация причиняват светенето на мъглявината, обикновено в червено, поради обилието на водород. Едни от най-известните емисионни мъглявини са Голямата мъглявина в Орион (М42) и мъглявината
Орел (част от емисионната мъглявина IC4703). Тези мъглявини са познати
също и като едни от най-активните области на звездообразуване. 

Голямата мъглявина в Орионмъглявината Орел

Отражателни мъглявини -  отражателната мъглявина се различава от
емисионната по това,че няма собствено излъчване. Тя е облак от газ и прах,
който отразява светлината на близка звезда или група звезди. Отражателните мъглявини са също често области на формиране на звезди. Обикновено светят
в синьо. Типични примери на такива мъглявини са: Трифида (М20) в
Стрелец и мъглявината, която обвива яркия звезден куп Плеяди.

мъглявината ТрифидаПлеяди

 Тъмни мъглявини – тъмните мъглявини са прахови облаци, които блокират светлината на разположените зад тях космични обекти. Те обикновено се срещат заедно с емисионните и отражателни мъглявини. Мъглявината Конска глава в Орион е безспорно най-известната тъмна мъглявина. Това е тъмен регион от
прах с формата на конска глава, който спира светлината на много по-голямата емисионна мъглявина зад него.

мъглявината Конска главатъмни мъглявини в Млечния път

Планетарни мъглявини – планетарната мъглявина е газова обвивка, която се образува от звезда като нашето Слънце, когато настъпят крайните етапи от еволюцията и. Името планетарна е малко подвеждащо. Всъщност тези
мъглявини нямат нищо общо с планетите. Наречени са така поради кръглата
им форма. Планетарната мъглявина обикновено се осветява от остатъка от
звездата в центъра и, наречен бяло джудже. Един от най-добрите примери за
такава мъглявина се намира в съзвездие Лира – М57 (Пръстен).

планетарна мъглявина в Лирапланетарна мъглявина в Заек

Мъглявини, остатъци от избухването на свръхнова звезда – по-големите от Слънцето звезди завършват своя живот с гигантски експлозии – взрив на
свръхнова. По-голямата част от звездното вещество се разлита в космическото пространство, образувайки разширяващи се мъглявини. В центъра не тези мъглявини остава малка, извънредно плътна и бързо въртяща се звезда,
наречена пулсар. Най-известната такава мъглявина е Ракообразната
в съзвездие Телец.

Ракообразна мъглявинаостатък от свръхнова в съзвездие Центавър

назад